Regulamin konkursu "ZOBACZ RAMMSTEIN Z BLISKA"

I. Postanowienia ogólne

Reklama

1. Organizatorem konkursu "ZOBACZ RAMMSTEIN Z BLISKA" (dalej: "Konkurs") jest GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie os. Teatralne 9a 31-946 Kraków, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 392344 (dalej: "Organizator").

2. Konkurs trwa od dnia 17 października 2011 roku do 25 października 2011 roku do godziny 23:59:59.

3. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej http://muzyka.interia.pl/rock/news/konkurs-zobacz-rammstein-od-kuchni,1709842,46

4. Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dla użytkowników portalu www.interia.pl.

II. Uczestnicy Konkursu

5. Uczestnikiem Konkursu (dalej: "Uczestnik") może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin.

6. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie, jednak wyłącznie takie, które ukończyły 13 lat mogą brać udział w Konkursie za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych, którzy przy odbiorze nagrody wyrażą zgodę na jej realizację na rzecz Uczestnika, który nie ukończył 18 lat.

7. Wysyłając maila z zadaniem konkursowym Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin.

8. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej http://muzyka.interia.pl/wiadomosci/news/regulamin-konkursu-zobacz-rammstein-z-bliska,1709861

III. Zasady Konkursu

9. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

a. stworzenie i przesłanie na adres mailowy konkursy_muzyka@firma.interia.pl krótkiej historii związanej z osobą Uczestnika i zespołem Rammstein (dalej: Materiał),

b. wskazanie w mailu o którym mowa w lit. a danych adresowych Uczestnika w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu.

10. Zamieszczając Materiał i akceptując regulamin Konkursu, Uczestnik Konkursu oświadcza, że:

a. posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do Materiału, oraz że tym samym wyraża zgodę na jego publikację w portalu www.interia.pl i jego udostępnienie użytkownikom portalu.

b. udziela niewyłącznej, nieodwołalnej zgody na użytkowanie Materiału przez Organizatora na następujących polach eksploatacji:

i. zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału, wprowadzania Materiału do pamięci komputera,

ii. wprowadzania Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,

iii. w zakresie rozpowszechniania Materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego.

11. Organizator oświadcza, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, w przypadku wystąpienia roszczeń osoby trzeciej z tytułu naruszenia dóbr osobistych poprzez publikację i emisję Materiału, Organizator zastrzega sobie prawo do bezzwłocznego usunięcia Materiału takiej osoby trzeciej oraz dyskwalifikacji Uczestnika. Organizator zastrzega prawo do dyskwalifikacji Uczestnika, w przypadku, gdy nadesłany przez niego Materiał będzie naruszać prawo lub dobre obyczaje, dobre imię Organizatora, lub będzie zawierać treści wulgarne, obsceniczne itp.

IV. Wybór Zwycięzcy

12. Wyboru zwycięzcy dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

13. Zwycięzcą Konkursu zostanie 1 (jeden) Uczestnik, którego Materiał uznany zostanie przez Organizatora za najciekawszy, mając na uwadze poziom merytoryczny, pomysłowość, element humorystyczny.

14. Wyłonienie zwycięzcy Konkursu będzie miało miejsce nie później niż 3 dni po zakończeniu Konkursu.

V. Nagrody

15. Fundatorem nagród w Konkursie jest spółka Universal Music Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

16. Nagrodą w Konkursie jest wyjazd do Berlina dla dwóch osób (w terminie 31 października do 1 listopada 2011 roku), którego celem jest uczestnictwo zwycięzcy (wraz z osoba towarzyszącą) w próbie zespołu Rammstein do trasy koncertowej. Nagroda obejmuje przejazd na trasie Warszawa - Berlin - Warszawa (w terminie 31 października 2011 roku przyjazd, 1 listopada 2011 roku powrót) oraz 1 (jeden) nocleg dla 2 (dwóch) osób w hotelu w terminie 31 października do 1 listopada 2011 roku Nagroda nie obejmuje kosztów dojazdu do Warszawy oraz wydatków związanych z pobytem w Berlinie..

17. O przyznaniu nagród zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony drogą mailową (na adres mailowy, z którego nadesłał zgłoszenie do Konkursu) oraz poprzez zamieszczenie wyników Konkursu na stronie www.muzyka.interia.pl, najpóźniej do dnia 28 października 2011 roku.

18. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w rozdz. II ust. 5 i 6 rozdz. III ust. 9a, nagrody przepadają na rzecz innego Uczestnika Konkursu, wyłonionego przez Komisję Konkursową w dodatkowym wyborze. Nagroda zostanie także przyznana innemu Uczestnikowi, wyłonionemu w dodatkowym wyborze w przypadku zrzeczenia się przez zwycięzcę nagrody w trybie określonym w ust. 20 poniżej.

19. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

20. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

21. Zwycięzca zostanie poinformowany o sposobie realizacji nagrody mailem, na adres, z którego zwycięzca przesłał swoje zgłoszenie do Konkursu lub telefonicznie.

22. W wypadku, gdy zwycięzcą Konkursu zostanie osoba niepełnoletnia, nagroda będzie realizowana na rzecz takiej osoby pod warunkiem udzielenia przez jej rodziców lub opiekunów stosownej zgody w formie pisemnej. W przypadku braku takiej zgody na odpowiednie zastosowanie ust. 18.

23. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do Fundatora.

VI. Dane osobowe

25. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach Konkursu jest Organizator.

26. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe będą anonimizowane poza przypadkami określonymi w przepisach prawa.

27. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie ich danych osobowych na stronie www.muzyka.interia.pl w przypadku, gdy zostaną oni zwycięzcami Konkursu.

28. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp.k., os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków.

29. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych podanych przez siebie danych.

30. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

VII. Reklamacje

31. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia zwycięzców Konkursu.

32. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji Organizatora. GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp.k., os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków.

33. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację.

VIII. Postanowienia końcowe

34. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

a. stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach

b. niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym w szczególności do celów komercyjnych i politycznych

35. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

36. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.

Dowiedz się więcej na temat: Kraków | konkursy

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje