Reklama

REGULAMIN "ATB VIP SMS"

Postanowienia ogólne

Reklama

1."ATB VIP SMS", zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie os. Teatralne 9 a 31-946 Kraków, zwaną dalej INTERIA.PL.

2.Fundatorem nagród jest agencja MSM EVENTS (dalej. MSM EVENTS)

3.Konkurs rozpoczyna się 15 listopada i trwa do godziny 23:59 dnia 15 listopada 2007 r.

4.Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.

5.Nagrodami w Konkursie jest 1 (słownie: jeden) podwójny bilet VIP na koncert zespołu ATB, który odbędzie się 24 listopada 2007r. w Hala Arena, w Poznaniu.

6.Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników i współpracowników INTERIA.PL oraz MSM EVENTS oraz członków ich rodzin.

7.W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

Zasady Konkursu

8.Aby wziąć udział w Konkursie należy w okresie do godziny 23:59 dnia 15 listopada 2007 r. pozostawić swoje zgłoszenie za pośrednictwem wiadomości SMS, o treści MUZYKA na numer 7152. Koszt SMS: 1 zł netto; (1,22 zł brutto).

9.Ważne są jedynie zgłoszenia pozostawione za pośrednictwem SMS, wysłane pod numer konkursowy 7152 (koszt 1 zł/1,22 zł z VAT). Wiadomość SMS może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego. Wiadomości SMS wysłane w sposób, który nie pozwala zidentyfikować uczestnika jako abonenta numeru telefonu, z którego wysłano Wiadomość SMS, nie biorą udziału w Konkursie. Z jednego numeru telefonu może nastąpić zgłoszenie udziału do Konkursu tylko jednego uczestnika.

10.Po prawidłowym wysłaniu SMS-a i jego przyjęciu w Systemie, System odsyła do uczestnika potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

11.Nadawca 100-ego SMS-a otrzymuje nagrodę, o której mowa w pkt. 5 (nagroda główna). INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do wysłania nie więcej niż dwóch (2) wiadomości SMS z informacją o liczbie SMS-ów brakującej do otrzymania nagrody określonej w pkt. 5 lit. a. Dodatkowe informacje SMS, o których mowa powyżej nie stanowią informacji handlowej w myśl przepisów ustawy z dnia. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr. 144, poz.1204). .

12. Wyłonienie zwycięzcy nagrody w Konkursie odbędzie się 16 listopada 2007 r. według poniższych zasad:

a)Komputer zawierający listę zgłoszeń według kolejności ich wpływu wskaże 1 (jedno) zgłoszenie będące 100-tym zgłoszeniem z listy;

b)Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej przez Organizatora telefonicznie (rozmowa telefoniczna lub komunikat SMS) na numer telefonu komórkowego, z którego dokonywane były połączenia z numerem konkursowym w terminie do godz. 14.00 dnia 16 listopada 2007 r. Organizator wskaże zwycięzcy kontakt do MSM EVENTS (numer telefoniczny, unikalne hasło) oraz informacje o przedziale czasowym, w czasie którego powinien zadzwonić celem zrealizowania prawa do nagrody.

c)W przypadku, gdy Organizator nie będzie mógł z przyczyn od siebie niezależnych nawiązać połączenia telefonicznego w terminie, o którym mowa wyżej, braku potwierdzenia uczestnictwa w Konkursie w terminie, o którym mowa powyżej, Organizator podejmie próbę skontaktowania się z kolejną osobą spełniającą warunki otrzymania nagrody.

d)MSM EVENTS po odebraniu połączenia telefonicznego od Zwycięzcy weryfikuje hasło oraz prosi o przekazania danych osobowych umożliwiających identyfikację uczestnika Konkursu (imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania). W przypadku nieotrzymania połączenia w podanym przez Organizatora przedziale czasowym, braku potwierdzenia uczestnictwa w Konkursie, nie podania otrzymanego od Organizatora hasła bądź podania hasła błędnego, odmowy wskazania danych osobowych lub podania danych niepełnych nagroda zostanie przekazana kolejnej osobie spełniającej warunki otrzymania nagrody.

13.Uczestnik ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody, o której mowa w pkt.5 regulaminu tj. 1 (słownie: jednego) biletu.

14.Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

15.Zwycięzcy, którym zostały przyznane nagrody nie mogą przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Zwycięzcy nie mogą również przenieść własności biletów na osoby trzecie.

16.MSM EVENTS zobowiązuje się do przesłania nagród laureatom konkursu najpóźniej do 23 listopada 2007 r.

17.Nagrody zostaną przesłane pocztą lub firmą kurierską przez MSM EVENTS. .

18.INTERIA.PL zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany, dotyczące realizacji prawa do nagrody, które wyniknęły z przyczyn niezależnych lub wskazanych przez zwycięzcę Konkursu po terminie realizacji prawa do nagrody.

19.INTERIA.PL ani MSM EVENTS nie ponoszą odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę lub firmę kurierską przesyłek wysyłanych w związku z prowadzeniem Konkursu.

20.INTERIA.PL ani MSM EVENTS nie ponoszą odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do organizatorów meczu.

21.INTERIA.PL ani MSM EVENTS nie pokrywa żadnym kosztów związanych z dojazdem laureatów konkursu na miejsce przeprowadzania koncertu..

Postanowienia końcowe

22.Brak akceptacji dla regulaminu Konkursu, niespełnienie warunków określonych w Regulaminie powoduje automatyczną dyskwalifikację danego uczestnika Konkursu.

23.Biorąc udział w Konkursie uczestnicy oświadczają, iż mają świadomość, że udział w Konkursie wiąże się z podaniem MSM EVENTS przez uczestnika jego danych osobowych, jeżeli zostanie on Zwycięzcą Konkursu. Dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji Konkursu, w tym wysyłki nagród.

24.INTERIA.PL ani MSM EVENTS nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telefonicznych (w tym SMS -owych) określonych w niniejszym Regulaminie, jak również za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione.

25.INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane siłą wyższą zakłócenia lub przerwy w działaniu aplikacji technicznej, przy pomocy , której przeprowadzany jest konkurs, w szczególności za opóźnienia w komunikacji spowodowane obciążeniami łącz telekomunikacyjnych.

26.Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu uczestnikowi Konkursu w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu.

27.Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji MSM EVENTS(?????? ). Reklamacja zostanie rozpatrzona przez MSM EVENTS w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika Konkursu, składającego reklamację.

28.Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

29.Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników.

30.Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić MSM EVENTS o zmianie adresu lub innych danych. MSM EVENTS nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

31.Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie INTERIA.PL.

INTERIA.PL

Reklama

Dowiedz się więcej na temat: Kraków | konkurs | zgłoszenie | nagroda | organizator | mowa | regulamin | VIP | nagrody

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje