Reklama

Reklama

​REGULAMIN KONKURSU "Przepytaj Adama Lamberta!"


I. Postanowienia ogólne

1.    Organizatorem Konkursu jest GRUPA INTERIA.PL  Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 416593, NIP 527-26-44-300 (dalej: ,,Organizator").
2.    Fundatorem nagród jest Warner  Music Poland Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Osmańskiej 11, 02-823 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000025982, NIP: 522-101-72-37, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00 złotych.
3.    Konkurs rozpoczyna się dnia 17.08.2015 r. o godzinie 15:00:00 i trwa do dnia 23.08.2015 r. do godziny 23:59:59.
4.    Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem www.muzyka.interia.pl/[].
5.    Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
6.    Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7.    Na potrzeby Konkursu przyjmuje się następujące definicje:

1)     "Fan" - osoba, która dołączyła do grona osób lubiących stronę "https://www.facebook.com/muzykainteria" w  serwisie Facebook, poprzez zaznaczenie opcji "Lubię to" odnoszącej się do tej strony,
2)    "Strona" - profil (podstrona) serwisu Organizatora "https://www.facebook.com/muzykainteria" w Serwisie Facebook,
3)    "Serwis"- serwis społecznościowy Facebook,
4)    "Post" - wpis z zadaniem konkursowym opublikowany na Stronie dnia 17.08.2015
5)    ,,Profil" - konto założone przez uczestnika w serwisie Facebook.

8.    Konkurs przeprowadzany jest za pośrednictwem sieci Internet, na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, przy wykorzystaniu Strony.


II. Uczestnicy

1.    Uczestnikiem Konkursu (zwany dalej ,,Uczestnikiem") może być wyłącznie osoba, która poza innymi warunkami wskazanymi w Regulaminie, spełnia łącznie poniższe kryteria:

1)    jest osobą fizyczną i nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora lub członkiem ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich,
2)    jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie powyżej 13 roku życia biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.
3)    posiada konto w Serwisie, a dane zawarte w profilu tej osoby są prawdziwe, zgodne z regulaminem Serwisu,
4)    jest Fanem,
5)    posiada Profil uzupełniony prawdziwymi danymi osobowymi Uczestnika,
6)    wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych na warunkach Regulaminu w celu przeprowadzenia Konkursu i przyjęła do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne dla uczestnictwa w Konkursie, na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych i przysługuje jej prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania,
7)    zaakceptowała Regulamin,  
8)    wykonała zadanie konkursowe wskazane w §3 ust. 1 zgodnie z Regulaminem.

2.    Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie lub brak zgody na którykolwiek z warunków Konkursu wskazane w Regulaminie) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

III. Zasady Konkursu

1.    Zadaniem Uczestnika jest zamieszczenie pytań, które Uczestnik chciałby zadać Adamowi Lambertowi. Uczestnik powinien zamieścić pytania (zwane dalej ,,Materiałem") pod Postem w formie komentarza.
2.    Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, tzn. umieścić wiele Materiałów, z tym zastrzeżeniem, że może otrzymać tylko jedną nagrodę.
3.    Uczestnik zamieszczając Materiał wyraża jednocześnie zgodę na:
1)    przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do organizacji i przeprowadzenia Konkursu na warunkach Regulaminu, w tym do wysyłki nagród i kontaktu z Uczestnikiem, w razie przyznania mu tytułu zwycięzcy Konkursu,
2)    dokonywanie przez Organizatora, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody, opracowań Materiału w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do umieszczenia Materiału na stronach portalu, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony charakter Materiału oraz na ich rozpowszechnianie bez noty autorskiej,
3)     publikację przez Organizatora na stronach internetowych: swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości  zamieszkania  w razie przyznania Uczestnikowi tytułu zwycięzcy Konkursu.

4.    Przesyłając Materiał do Konkursu  i akceptując Regulamin Konkursu, Uczestnik Konkursu oświadcza, że:
1)    posiada pełnię praw autorskich do Materiału
2)    Materiał nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności praw do wizerunku osób na nim przedstawionych,
3)    wyraża zgodę na rozpowszechnianie Materiału na stronach portalu www.interia.pl i jego udostępnienie użytkownikom portalu,
4)    nie zachodzą jakiekolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń w związku z rozpowszechnianiem Materiału na stronach portalu www.interia.pl,
5)    udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, nieodpłatnej zgody na korzystanie z Materiału przez Organizatora na następujących polach eksploatacji:
a)    zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału, wprowadzania Materiału do pamięci komputera,
b)    wprowadzania Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,
c)     w zakresie rozpowszechniania Materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego,
d)    tworzenie dzieł zależnych, w tym w celach komercyjnych.
6.    Organizator oświadcza, że:
1)    w przypadku wystąpienia uzasadnionych lub uprawdopodobnionych roszczeń osoby trzeciej z tytułu naruszenia dóbr osobistych albo praw autorskich  poprzez publikację Materiału, Organizator zastrzega sobie prawo do bezzwłocznego usunięcia Materiału oraz dyskwalifikacji Uczestnika,
2)    zastrzega sobie prawo do weryfikacji przesyłanego przez Uczestników Materiału i zdyskwalifikowania Uczestnika w przypadku, gdy Materiał będzie zawierał treści niezgodne z tematyką Konkursu, naruszające prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne lub w inny sposób naruszające prawa i dobre imię osób trzecich lub w inny sposób naruszający prawa i dobre imię osób trzecich.

7.    Uczestnik Konkursu oświadcza, iż znana mu jest okoliczność, że z tytułu udzielenia licencji nie nabywa jakichkolwiek praw do wynagrodzenia.
8.    Niewykonanie któregokolwiek z warunków przedstawionych w § 3 powoduje dyskwalifikację takiego Uczestnika Konkursu.

Reklama


IV. Rozwiązanie Konkursu

1.    Wyłonienie i publikacja listy zwycięzców (zwanych dalej ,,Zwycięzcami") nastąpi do dnia 25 sierpnia 2015 roku.
2.    Zwycięzców wyłoni powołana w tym celu przez Organizatora komisja konkursowa (zwana dalej ,,Komisją") powołana w tym celu przez Organizatora, składająca się z trzech jego pracowników. Zadaniem Komisji będzie w szczególności:

1)    nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,
2)    wyłonienie zwycięzców Konkursu,
3)    rozpatrywanie reklamacji uczestników.

4.    Zwycięzcą zostaną osoby, których Materiał będzie zdaniem Komisji najciekawszy.
5.    Komisja dokona wyboru 15 Zwycięzców, którym zostanie przyznana nagroda główna.
6.    Dokonując wyboru Zwycięzców Komisja weźmie pod uwagę sposób ujęcia tematu, poziom językowy oraz merytoryczny zamieszczonych Materiałów.
7.    Informacje o osobach Zwycięzców tj. imię, nazwisko opublikowane zostaną na Stronie jako nowy Post oraz na stronie www.muzyka.interia.pl.
8.    Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu. O powodach
i przyczynach decyzji poinformuje Uczestników Konkursu na Stronie w Serwisie.
9.    O przyznaniu nagród zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni pod Postem Konkursowym, o którym mowa w ust. 7 powyżej.
10.    W przypadku:

1)    nieodebrania przez Zwycięzcę Konkursu nagrody w terminie 14 dni od jej wysłania przez Organizatora, z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu, lub
2)    stwierdzenia przez Organizatora po rozwiązaniu Konkursu naruszenia przez Zwycięzcę Konkursu postanowień Regulaminu,
nagroda przepada na rzecz Organizatora, a Zwycięzca, którego dotyczy którykolwiek z powyższych przypadków utraci tytuł Zwycięzcy Konkursu oraz prawo do otrzymania nagrody.


V. Nagrody

1.    Nagrodami w Konkursie są:

1)    15 płyt Adama Lamberta "The original high" z autografem artysty - po jednej dla każdego Zwycięzcy.

2.    W celu realizacji prawa do nagrody Zwycięzca obowiązany jest przesłać do dnia 31.08.2015 roku w formie wiadomości prywatnej dane osobowe tj. imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3.    Uczestnik Konkursu ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody.
4.    Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
5.    Uczestnik, któremu została przyznana Nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu Nagrody na osoby trzecie.
6.    Uczestnik, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu Nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
7.    Organizator wyśle do Zwycięzców nagrody, w ciągu 30 dni od daty ich wyłonienia i opublikowania listy Zwycięzców, pocztą lub pocztą kurierską na adres zamieszkania podany przez nich w wiadomości prywatnej, zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu.
8.    Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się nieprawdziwe.


VI. Postanowienia końcowe

1.    Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane za zgodą Użytkownika w celu organizacji Konkursu oraz w celu wykonywania licencji, o której mowa w §3 ust. 4 pkt. 5.
2.    Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany, czy wspierany przez właściciela Serwisu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu.
3.    Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.
4.    Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5.    Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Organizatora, wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu.
6.    Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji.
7.    Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi w ciągu 21 dni od daty wyłonienia Zwycięzców Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).
8.    Reklamacje, które wpłynęły po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
9.    Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres Organizatora. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika składającego reklamację. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
10.    Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.
11.    W sprawach Konkursu można się kontaktować z Organizatorem:

1)    za pośrednictwem poczty elektronicznej kierując wiadomości na adres: konkursy_muzyka@firma.interia.pl,
2)    pisemnie kierując pisma na adres: GRUPA INTERIA.PL  Sp. z o.o. sp. k., Kraków, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków.
12.    Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama