Reklama

REGULAMIN KONKURSU "LIFE ON STAGE" (dalej: "Regulamin")

I. Postanowienia ogólne

1.      Organizatorem konkursu ""LIFE ON STAGE" (dalej: "Konkurs") jest Fundacja Peace Festival z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000333185 (dalej: "Organizator"). Czynności związane z organizacją Konkursu, na zlecenie Organizatora, podejmuje GRUPA INTERIA.PL sp. z o. o. sp. k. w Krakowie z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000416593, NIP: 527-26-44-300 (dalej: "Zleceniobiorca“).

Reklama

2.      Konkurs trwa od dnia 22 marca 2017 roku od godziny 14:00 do dnia 2 czerwca 2017 roku do godziny 23:59:59.

3.      Informacje na temat Konkursu oraz Regulamin dostępne są na stronie internetowej lifeonstage.interia.pl (dalej: "Strona Konkursowa“).

4.      Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dla użytkowników portalu www.interia.pl

II. Uczestnicy Konkursu

5.      Uczestnikiem Konkursu (dalej: "Uczestnik") może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która:

a.       zgłasza swój udział do Konkursu w imieniu własnym, lub

b.      zgłasza udział do Konkursu w imieniu grupy osób fizycznych (zespoły muzyczne), pod warunkiem że jest członkiem danego zespołu muzycznego (w takim wypadku zespół oraz jego członkowie traktowany jest jak jeden Uczestnik)

- z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz Zleceniobiorcy oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu.

6.      W Konkursie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie.

7.      Dokonując zgłoszenia w Konkursie, Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin.

8.      Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestnictwa w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie lub brak zgody na którykolwiek z warunków Konkursu wskazanych w Regulaminie) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

III. Zasady Konkursu

9.      Konkurs jest organizowany celem wyłonienia 1 (jednego) Uczestnika, który uzyska prawo zagrania koncertu na scenie głównej Life Festival Oświęcim w dniu 24 czerwca 2017 r.(dalej: "Zwycięzca“).

10.  Konkurs składa się z następujących etapów:

a.       Etap 1: trwający od 22.03.17 do 18.04.2017 - kwalifikacja Uczestników do Konkursu, której celem będzie zakwalifikowanie przez Organizatora maksymalnie 50 (pięćdziesięciu) Uczestników do Etapu 2, z zastrzeżeniem, że Uczestnicy mogą zgłosić swój udział w Konkursie najpóźniej do dnia 12 kwietnia 2017 r.;

b.      Etap 2: trwający od 19.04.2017 do 10.05.2016 - głosowanie wśród internautów przeprowadzone na Stronie Konkursowej mające na celu wybór 7 (siedmiu) Uczestników z największą liczbą głosów oraz wybór 1 (jednego) Uczestnika przez przez Organizatora, którzy zostaną zakwalifikowani do Etapu 3;

c.       Etap 3: trwający od 15.05.2017 do 31.05.2017 - głosowanie wśród internautów przeprowadzone na Stronie Konkursowej mające na celu wybór 4 (czterech) Uczestników z największą liczbą głosów, którzy zostaną zakwalifikowani do Etapu 4;

d.      Etap 4: 2.06.2017- Wybór Zwycięzcy dokonany przez Komisję Konkursową.

11.  Warunkiem zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie jest poprawne wypełnienie wszystkich pól formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie Konkursowej, w tym:

a.       podanie określonych w nim danych osobowych Uczestnika, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, adres e-mail, numer telefonu, które są niezbędne do weryfikacji przez Organizatora czy Uczestnik spełnia warunki udziału w Konkursie oraz do jego przeprowadzenia oraz kliknięcie w link potwierdzający rejestrację przesłany e-mailem,

b.      podanie nazwy zespołu/wykonawcy, określenie wykonywanego gatunku muzycznego, opis zespołu/wykonawcy (do 2000 znaków ze spacjami),

c.       podanie adresu internetowego materiału wideo (teledysku) prezentującego twórczość zespołu/wykonawcy (dalej: "Materiał“) - np. materiał dostępny w serwisie YouTube lub adres URL do pliku źródłowego,

d.      zapoznanie się i akceptacja Regulaminu oraz wyrażenie zgody, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru, na przetwarzanie danych osobowych podanych przez Uczestnika dla celów przeprowadzenia Konkursu,

e.       oświadczenie, za pomocą odpowiedniego pola wyboru, że Uczestnik posiada wszelkie prawa niezbędne do zgłoszenia Materiału do Konkursu, w tym majątkowe prawa autorskie, oraz że zgłoszenie Materiału do Konkursu nie narusza praw osób trzecich oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

12.  Przesyłając Materiał, Uczestnik oświadcza, że dla celów przeprowadzenia Konkursu: udziela nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie zgody na użytkowanie jego Materiału przez Organizatora i Zleceniobiorcę na następujących polach eksploatacji:

a.       zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału, wprowadzania Materiału do pamięci komputera,

b.      wprowadzania Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej, bądź w postaci fragmentów,

c.       łączenie z innymi utworami lub podział na części,

d.      wykorzystywanie komercyjne i niekomercyjne, w tym dla celów handlowych, reklamowych, promocyjnych i marketingowych,

e.       w zakresie rozpowszechniania Materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego.

13.  udziela zgody na dokonanie przez Organizatora i Zleceniobiorcę opracowania przesłanego Materiału, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do opublikowania Materiału na stronach internetowych Organizatora i Zleceniobiorcy, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony charakter Materiału.

14.  Zasady przeprowadzenia głosowania internautów, o którym mowa w ust. 10 lit. b i lit. c Regulaminu określa odrębny regulamin udostępniany na Stronie Konkursowej.

15.  Celem dokonania wyboru Zwycięzcy, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: "Komisja Konkursowa“). Skład osobowy Komisji Konkursowej zostanie ogłoszony przez Organizatora najpóźniej do dnia 15.05.2017 r. Komisja Konkursowa przy dokonywanym wyborze będzie kierować się w szczególności poziomem artystycznym prezentowanym przez danego Uczestnika oraz jakością zaprezentowanego przez niego artystycznego wykonania.

16.  Publikacja na Stronie Konkursowej listy Uczestników zakwalifikowanych do danego etapu Konkursu nastąpi w dniu rozpoczęcia danego etapu Konkursu.

17.  Dane Zwycięzcy zostaną opublikowane na Stronie Konkursowej do dnia 02.06.2017

18.  Zwycięzca zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefonicznie w ciągu 2 dni roboczych  o warunkach technicznych jakie musi spełnić po swojej stronie w celu zagrania koncertu na scenie głównej Life Festival Oświęcim.

19.  Występ Zwycięzcy będzie trwać maksymalnie 30 minut. Obsługę techniczną koncertu zapewni Organizator.

20.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wskazanego wcześniej terminu koncertu z przyczyn niezależnych od Organizatora.

21.  Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na rejestrację przez Organizatora swojego występu w formie audiowizualnej oraz wyraża zgodę na zwielokrotnianie, utrwalanie, sporządzanie cyfrowego zapisu materiału oraz jego bezpłatne rozpowszechnianie w całości lub w części, w sposób wybrany przez Organizatora, jego odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, a także publiczne udostępnianie materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego.

22.  Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i publikację jego wizerunku przy wszelkich działaniach promocyjnych, dotyczących Konkursu i festiwalu Life Festival Oświęcim.

23.  Organizator oświadcza, a Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku zachowania Uczestnika podczas występu, które może naruszać dobra osobiste lub uczucia osób trzecich, lub które prowadzi do szkód materialnych lub jest sprzeczne z regulaminem festiwalu, Organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego przerwania koncertu.

24.  Organizator ponosi koszt przejazdu Zwycięzcy na miejsce koncertu na terenie Polski - samochodem, autokarem lub koleją. Środek transportu musi być wcześniej uzgodniony z Organizatorem, a koszty zostaną zwrócone na podstawie przedstawionych rachunków za paliwo lub biletów autokarowych/kolejowych.

25.  Organizator na swój koszt zapewnia jednodniowy nocleg w hotelu dla Zwycięzcy w terminie od 24.06.2017 r. do 25.06.2017 r. Hotel położony będzie na terenie Oświęcimia lub w jego najbliższej okolicy. Pobyt Zwycięzcy w hotelu nie obejmuje kosztów wyżywienia, napojów alkoholowych i bezalkoholowych spożywanych przez Zwycięzcę.

26.  Zwycięzca nie nabywa prawa do jakiegokolwiek wynagrodzenia z tytułu występu podczas koncertu.

IV. Dane osobowe

21.  Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach Konkursu jest Organizator.

22.  Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe będą anonimizowane poza przypadkami określonymi w przepisach prawa.

23.  Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie ich danych osobowych na Stronie Konkursowej, na stronie www.lifefestival.pl oraz na stronach Organizatora w serwisie Facebook.

24.  Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora lub Zleceniobiorcy.

25.  Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych podanych przez siebie danych.

26.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

V. Reklamacje

  1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty opublikowania danych Zwycięzcy na Stronie Konkursowej (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).
  2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej, skierowanej na adres siedziby Organizatora. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
  3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację w terminie 7 dni od jej rozpatrzenia. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca, co nie pozbawia Uczestnika dochodzenia swoich praw przed sądami powszechnymi.

VI. Postanowienia końcowe

  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia konkursowe, jak również, za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.
  2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
  3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
INTERIA.PL

Reklama

Dowiedz się więcej na temat: Life Festival Oświęcim

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje