Reklama

Reklama

REGULAMIN " THE AUSTRALIAN PINK FLOYD SHOW 2012 SMS "

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu " THE AUSTRALIAN PINK FLOYD SHOW 2012 SMS " (dalej "Konkurs") jest GRUPA INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000392344, NIP 677-21-18-727 (dalej "Organizator").

Reklama

2. Konkurs trwa od godziny 12:00:00 dnia 08 września2011 r. do godziny 23:59:59 dnia 22 września 2011 r.

3. Konkurs prowadzony jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

5. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej http://www.muzyka.interia.pl

6. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie osób, których odpowiedzi na pytania konkursowe zostaną uznane za najciekawsze.

Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników Organizatora, współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla użytkowników sieci Orange, T-Mobile, Plus GSM i Play.

2. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

3. Wysłanie przez uczestnika wiadomości SMS jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż wyraża on zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

4. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej portalu www.interia.pl

Zasady Konkursu

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w okresie od godziny 12:00:00 dnia 08 września 2011 r. do godziny 23:59:59 dnia 22 września 2011 r. wysłać wiadomość SMS - zgłoszenie pod numer 7271 zawierającą odpowiedź na pytanie "Dlaczego właśnie Ty powinieneś otrzymać bilet na THE AUSTRALIAN PINK FLOYD SHOW - WORLD TOUR 2012. Odpowiedz uzasadnij". Treść wiadomości SMS musi być zgodna z następującym schematem: MUZYKA.kod miasta.odpowiedź na pytanie".

2. Po otrzymaniu wiadomości SMS, System odsyła do uczestnika potwierdzenie otrzymania wiadomości SMS.

3. Wyłaniając zwycięzców Komisja Konkursowa kierować się będzie w szczególności pomysłowością i poczuciem humoru oraz poziomem merytorycznym nadesłanych odpowiedzi.

4. Każdy uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy. Z jednego numeru telefonu może wysyłać wiadomości SMS tylko jeden uczestnik.

5. Wiadomość SMS może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego. Wiadomości SMS wysłane w sposób, który nie pozwolą zidentyfikować uczestnika jako abonenta numeru telefonu, z którego wysłano wiadomość SMS, nie biorą udziału w Konkursie.

6. Koszt wysłania każdej wiadomości SMS na numer 7271 wynosi 2 zł netto (2,46 zł brutto).

Nagrody

1. Fundatorem nagród jest Organizator Konkursu.

2. Nagrodami w Konkursie są zaproszenia na THE AUSTRALIAN PINK FLOYD SHOW - WORLD TOUR 2012 odbywający się:

a. 19 stycznia 2012 we Wrocławiu - 2 podwójne zaproszenia, kod miasta - WR

b. 20 stycznia 2012 w Poznaniu - 2 podwójne zaproszenia, kod miasta - PO

c. 21 stycznia 2012 w Warszawie - 2 podwójne zaproszenia, kod miasta - WA

d. 22 stycznia 2012 w Katowicach - 2 podwójne zaproszenia, kod miasta - KA

3. Laureatem konkursu zostanie 8 (słownie: ośmiu) uczestników.

4. Uczestnik ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody, o których mowa powyżej.

5. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

6. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu i wyłonieniem laureatów czuwać będzie specjalnie do tego powołana komisja. Zadaniem Komisji będzie ponadto:

a. stwierdzenie, że Uczestnik utracił prawo do nagrody zgodnie z Regulaminem,

b. rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

7. Wyłonienie laureatów będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora nie później niż 23 września 2011. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa powołana w tym celu przez Organizatora.

8. Laureat zostanie poinformowany o uzyskaniu prawa do nagrody telefonicznie pod numer telefonu komórkowego, z którego laureat wysłał wiadomość SMS.

9. Warunkiem uzyskania prawa do nagrody jest przesłanie mailem przez laureata danych, umożliwiających identyfikację laureata obejmujących: imię, nazwisko, adres zamieszkania na terytorium RP oraz numer telefonu komórkowego podany w temacie maila w terminie do 30 września 2011 r. godziny 23:59.59. Uczestnik przesyła swoje dane osobowe na adres wskazany w wiadomości SMS informującej o wygranej tj. na adres sms@firma.interia.pl.

10. W przypadku braku odpowiedzi na wiadomość SMS otrzymaną od Organizatora w terminie, o którym mowa powyżej, lub odmowy wskazania danych umożliwiających identyfikację uczestnika lub podania niepełnych danych, a także przypadku wybrania osoby, która jest już zwycięzcą w, nagrody przypadają na rzecz Organizatora.

11. Laureat nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osoby trzecie. Laureat ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

12. Organizator Konkursu zobowiązuje się do wysłania nagród laureatom Konkursu najpóźniej do 30 października 2011 r.

13. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do producentów.

14. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników jest Organizator.

15. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych jedynie w celu przekazania nagród.

16. Organizator Konkursu nie ponosi jakichkolwiek kosztów związanych z dojazdem laureata Konkursu na miejsce, w którym odbędzie się koncert.

17. Wyniki Konkursu, w tym imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania laureatów Konkursu wraz z ewentualnymi odredakcyjnymi komentarzami mogą być publikowane przez Organizatora na stronach www.interia.pl.

18. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych laureat ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub żądania usunięcia. Po zakończeniu procesu przetwarzania danych osobowych laureatów dane te zostaną poddane procesowi anonimizacji.

Reklamacje

1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia konkursu z Regulaminem, służy każdemu uczestnikowi konkursu w ciągu 7 dni od daty wyłonienia jego laureatów.

2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji INTERIA.PL. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora konkursu w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika konkursu, składającego reklamację.

Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy niniejszego konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

a) stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach w szczególności wiadomości SMS nie będą wysyłane z komputera lub z aplikacji komputerowych podłączonych do telefonu komórkowego.

b) niewykorzystywania usług dodanych do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez operatora, Organizatora konkursu lub twórców usług dodanych, w tym do celów komercyjnych i politycznych.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników.

3. Organizator konkursu nie ma obowiązku weryfikacji danych wskazanych przez osobę biorąca w udział w konkursie z danymi abonenta telefonu komórkowego, z którego zostało wykonane połączenie.

4. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telefonicznych (w tym SMS -owych) określonych w niniejszym Regulaminie, jak również za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: Australian Pink Floyd Show

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje