Reklama

REGULAMIN "Sondaż - Premiera "Camp Rock" SMS"

Postanowienia ogólne

Reklama

1. "Sondaż - Premiera "Camp Rock" SMS", zwany dalej Sondażem, organizowany jest przez INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie os. Teatralne 9 a 31-946 Kraków, zwaną dalej INTERIA.PL.

2. Fundatorem nagród jest EMI Music Poland Sp. z o.o., zwana dalej EMI.

3. Sondaż trwa od godziny 00:00:01 dnia 26 sierpnia 2008 r. do godziny 23:59:59 dnia 31 sierpnia 2008 r.. Sondaż prowadzony jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej .

4. Niniejszy Sondaż nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.

5. Nagrodami w Sondażu jest 1 (słownie: jedno) podwójne zaproszenie na premierę Filmu "Camp Rock", która odbędzie się 10 września w Londynie(UK) Nagroda obejmuje: przelot w obie strony (bilet lotniczy) - wylot odbędzie się z Warszawy oraz nocleg dla dwóch osób w hotelu. Dodatkowo EMI ufunduje laureatowi nagrody nagrodę pieniężną, w wysokości odpowiadającej wartości podatku dochodowego należnego z tytułu otrzymania nagrody.

6. Uczestnikiem Sondaż może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników INTERIA.PL, współpracowników INTERIA.PL oraz członków ich rodzin. Sondaż przeznaczony jest wyłącznie dla użytkowników sieci Orange, Era, Play i Plus GSM.

7. W Sondażu samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Sondażu za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

Zasady Sondażu

8. Aby oddać swój głos w Sondażu oraz wziąć udział w losowaniu nagród należy wysłać w okresie trwania Sondażu od godziny 00:00:01 dnia 26 sierpnia 2008 r. do godziny 23:59:59 dnia 31 sierpnia 2008 r. SMS-a o określonej treści zgodnie z następującym schematem, MUZYKA.ODPOWIEDŻ (przykład MUZYKA.TAK) pod numer 7152. Koszt SMS: 1 zł netto; (1,22 zł brutto).

9. Ważne są jedynie zgłoszenia pozostawione za pośrednictwem SMS, wysłane pod numer 7152 (koszt 1 zł/1,22 zł z VAT). Wiadomość SMS może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego. Wiadomości SMS wysłane w sposób, który nie pozwala zidentyfikować uczestnika jako abonenta numeru telefonu, z którego wysłano Wiadomość SMS, nie biorą udziału w Sondażu. Z jednego numeru telefonu może nastąpić zgłoszenie udziału do Sondażu tylko jednego uczestnika. Treść każdego SMS -a, wysłanego przez uczestników Sondażu nie może zawierać polskich znaków, tj.: ą, ę, ć, ł, ń, ó, ś, ż, ź, dź.

10. Po prawidłowym wysłaniu SMS -a i jego przyjęciu w Systemie, System odsyła do uczestnika potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

11. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Sondażu dowolną ilość razy. Uczestnik, który ma zamiar wziąć ponowny udział w Sondażu, wysyła wiadomość SMS o treści określonej w pkt. 8..

12. Sondaże, w tym mające cechy badania opinii publicznej, organizowane przez INTERIA.PL są przedsięwzięciem marketingowym mającym na celu poznanie preferencji użytkowników serwisów portalu internetowego.

13. Organizator Sondażu pragnie zasięgnąć opinii użytkowników portalu www.interia.pl między innymi poprzez zbieranie wypowiedzi internautów dotyczących między innymi wyboru najlepszych produktów, najlepszych serwisów internetowych, najlepszych prac, najlepszych bądź najpopularniejszych aktorów, autorów, prezenterów itp., najciekawszych, najbardziej godnych polecenia miejsc wypoczynku itp.

14. Wyniki Sondaży wraz z ewentualnymi odredakcyjnymi komentarzami mogą być publikowane przez INTERIA.PL na stronach www.interia.pl.

15. Laureaci zostaną wyłonieni spośród wszystkich osób, które prawidłowo wzięły w nim udział tj. zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu udzieliły odpowiedzi oraz przesłały je do Organizatora.

16. Wyłonienie zwycięzców będzie miało miejsce w siedzibie INTERIA.PL nie później niż 2 dni po zakończeniu Sondażu.

17. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej przez Organizatora telefonicznie (rozmowa telefoniczna lub komunikat SMS) na numer telefonu komórkowego, z którego dokonywane były połączenia z numerem konkursowym w terminie do godz. 12.00 dnia 02 września 2008 r. Organizator wskaże zwycięzcy kontakt do EMI (numer telefoniczny, unikalne hasło) oraz informacje o przedziale czasowym, w czasie którego powinien zadzwonić celem zrealizowania prawa do nagrody.

18. W przypadku, gdy Organizator nie będzie mógł z przyczyn od siebie niezależnych nawiązać połączenia telefonicznego w terminie, o którym mowa wyżej lub braku potwierdzenia uczestnictwa w Konkursie w terminie, o którym mowa powyżej, Organizator podejmie próbę skontaktowania się z kolejną osobą spełniającą warunki otrzymania nagrody.

19. EMI po odebraniu połączenia telefonicznego od Zwycięzcy weryfikuje hasło oraz prosi o przekazania danych osobowych umożliwiających identyfikację uczestnika Konkursu (imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania). W przypadku nieotrzymania połączenia w podanym przez Organizatora przedziale czasowym, braku potwierdzenia uczestnictwa w Konkursie, nie podania otrzymanego od Organizatora hasła bądź podania hasła błędnego, odmowy wskazania danych osobowych, podania niepełnych danych lub niespełnienia przez uczestnika wymogu uzyskania pełnoletniości w dniu rozpoczęcia konkursu nagroda zostanie przekazana kolejnej osobie spełniającej warunki otrzymania nagrody. Szczegóły dotyczące realizacji nagrody zostaną przekazane laureatowi przez EMI.

20. Uczestnik ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody, o której mowa w pkt.5 regulaminu tj. 1 (słownie: jednego) podwójnego zaproszenia. .

21. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

22. Uczestnik Sondażu, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając INTERIA.PL, działającemu w tym zakresie jako organizator, stosowne oświadczenie na piśmie.

23. Zwycięzcy, którym zostały przyznane nagrody nie mogą przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

24. INTERIA.PL ani EMI zastrzegają, że nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany, dotyczące realizacji prawa do nagrody, które wyniknęły z przyczyn niezależnych lub wystąpiły po wskazaniu przez zwycięzcę Sondażu terminu realizacji nagrody.

25. INTERIA.PL ani EMI nie ponoszą odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę lub firmę kurierską przesyłek wysyłanych w związku z prowadzeniem Sondażu.

26. INTERIA.PL ani EMI nie ponoszą odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do producentów.

27. INTERIA.PL ani EMI nie pokrywają żadnych kosztów związanych z dojazdem laureatów na lotnisko, kosztów związanych z przemieszczaniem się po Londynie, kosztów wyżywienia oraz innych kosztów jakie laureaci poniósł w związku z realizacją prawa do nagrody.

28. Organizator ani EMI nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek okoliczności powstałe z przyczyn od niego niezależnych. W szczególności dotyczy to kwestii związanych z odwołaniami czy opóźnieniami lotów. Wszelkie reklamacje z tego tytułu będą rozpatrywane przez biuro właściwych linii lotniczych.

29. Organizator ani EMI nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualny brak wymaganych prawem dokumentów przez laureatów Konkursu, który może uniemożliwić wyjazd, jak również kwestie związane z ubezpieczeniem laureatów, zarówno majątkowe, osobowe, jak i kosztów leczenia.

Postanowienia końcowe

30. Brak akceptacji dla regulaminu Sondażu, niespełnienie warunków określonych w Regulaminie powoduje automatyczną dyskwalifikację danego uczestnika Sondażu.

31. Wysłanie przez Uczestnika wiadomości SMS, o której mowa w pkt.8, jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż wyraża on zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

32. Biorąc udział w Sondażu uczestnicy oświadczają, iż mają świadomość, że udział w Sondażu wiąże się z podaniem przez uczestnika danych osobowych, jeżeli zostanie on Zwycięzcą Sondażu. Dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji Sondażu.

33. Prawo do nagrody może być realizowane wyłącznie po uprzedniej zapłacie przez zwycięzcę zryczałtowanego podatku dochodowego, z tytułu uzyskania nagrody, w wysokości 10% wartości tej nagrody. Zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zm). Niniejszym ustala się, że dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa pkt. 5 zostanie automatycznie przekazana na poczet podatku dochodowego, o którym mowa powyżej.

34. Uczestnicy niniejszego Sondażu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

a) stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach oferowanych przez Organizatora, a w szczególności zabrania się korzystania z komputera i z aplikacji komputerowych podłączonych do telefonu komórkowego.

b) niewykorzystywania usług dodanych do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez Operatora lub innych Organizatorów i twórców usług dodanych, w tym do celów komercyjnych i politycznych.

35. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Sondażu z Regulaminem, służy każdemu uczestnikowi Sondażu w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia Sondażu.

36. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji INTERIA.PL. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez INTERIA.PL w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika Sondażu, składającego reklamację.

37. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Sondażu.

38. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników.

39. INTERIA.PL nie ma obowiązku weryfikacji danych wskazanych przez osobę biorąca w udział w Sondażu z danymi abonenta telefonu komórkowego, z którego zostało wykonane połączenie. INTERIA.PL nie będzie w szczególności sprawdzała danych wskazanych przez osobę w przesłanej wiadomości email na adres sms@firma.interia.pl. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości w powyższym zakresie.

40. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telefonicznych (w tym SMS -owych) określonych w niniejszym Regulaminie, jak również za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione.

41. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane siłą wyższą złocenia lub przerwy w działaniu aplikacji technicznej, przy pomocy , której przeprowadzany jest Sondaż, w szczególności za opóźnienia w komunikacji spowodowane obciążeniami łącz telekomunikacyjnych.

42. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w zgłoszeniu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

43. INTERIA.PL wystawia dowody księgowe na nagrody sondażowe dotyczące nośników informacji na zasadach ogólnych zgodnie z obowiązującym prawem. Dowody księgowe są do odebrania w siedzibie INTERIA.PL w terminie 7 dni od daty publikacji wyników lub wyłonienia Laureatów Sondażu na stronach internetowych Sondażu.

44. Regulamin Sondażu dostępny jest w siedzibie INTERIA.PL oraz na stronie internetowej portalu www.interia.pl

INTERIA.PL

Reklama

Dowiedz się więcej na temat: Kraków | uczestnik | nagroda | mowa | regulamin | sondaże | organizator | rock | nagrody | camp

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje