Reklama

REGULAMIN KONKURSU "Public Enemy"

I. Postanowienia ogólne

Reklama

1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Public Enemy" (zwanego dalej "Konkursem"), jest spółka INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000002117 (zwana dalej "Organizatorem").

2. Konkurs odbędzie się w dniu 21.10.2010 roku.

3. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej www.muzyka.interia.pl

4. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora, oraz członków ich rodzin.

5. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą przedstawicieli ustawowych, którzy odbierają nagrody ich w ich imieniu oraz reprezentują ich w Konkursie.

II. Zasady Konkursu

6. Zadaniem uczestników Konkursu będzie przesłanie prawidłowej odpowiedzi na pytanie "Jaki tytuł nosi album Public Enemy, który na amerykańskiej liście przebojów "Billboard 200" uzyskał najwyższe miejsce?"

7. Odpowiedź na pytanie konkursowe należy przesłać na adres mailowy konkursy_muzyka@firma.interia.pl w terminie od godziny 13:00:00 do godziny 14:00:00 w dniu 21.10.2010 roku

8. Dodatkowo w mailu, o którym mowa w pkt. 7 Uczestnik zobowiązany jest podać imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz adres mailowy. Podanie pełnych danych osobowych i adresowych jest warunkiem udziału w Konkursie i warunkiem dla uzyskania prawa do odbioru nagrody

9. Przesyłając maila z informacjami, o których mowa w pkt. 7 i 8 Uczestnik akceptuje Regulamin Konkursu.

10. Każdy Uczestnik Konkursu może udzielić tylko jednej odpowiedzi.

11. Niewykonanie któregokolwiek z warunków przedstawionych w pkt. 7,8,10 powoduje automatyczną dyskwalifikację danego uczestnika Konkursu.

12. Laureatami Konkursu, zostanie 2 (dwie) osoby, które udzielą prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe i jako pierwsze prześlą odpowiedź na adres mailowy, wskazany w ust. 7, w terminie tam określonym.

III. Rozwiązanie Konkursu

13. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 21.10.2010 r.

14. Opublikowanie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania laureatów Konkursu nastąpi na stronie internetowej www.muzyka.interia.pl w ciągu trzech roboczych dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.

15. O przyznaniu nagród laureaci Konkursu zostaną powiadomieni e-mailem wysłanym na adres podany przez nich w mailu konkursowym, o którym mowa w pkt.8. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie, nieodebrania przez nią nagrody w wyznaczonym terminie lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w punkcie 7,8,10 nagroda przeznaczona dla tej osoby, przekazana zostanie osobie sklasyfikowanej na kolejnym miejscu i spełniającej kryteria przyznania nagród.

IV. Nagrody

16. Fundatorem nagród jest INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie

17. Nagrodami w Konkursie są 2 (dwa) podwójne bilety na koncert Public Enemy, który odbędzie się w Klubie Stodoła w Warszawie w dniu 29.10.2010 r.

18. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

19. Uczestnik Konkursu, któremu została przyznana nagroda, nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

20. Uczestnik Konkursu, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając INTERIA.PL, działającemu w tym zakresie na zlecenie Organizatora, stosowne oświadczenie na piśmie.

21. Nagrody zostaną przesłane laureatom Konkursu w terminie do 2 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia Konkursu przez Organizatora Pocztą Polską lub pocztą kurierską na adres w Polsce wskazany w mailu konkursowym, o którym mowa w pkt.8.

22. W wypadku, gdy zwycięzcą zostanie osoba niepełnoletnia, nagroda wydana zostanie do rąk przedstawiciela ustawowego.

23. Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

V. Postanowienia końcowe

24. Biorąc udział w Konkursie Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie w portalu www.interia.pl ich imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania w przypadku, gdy zostaną oni laureatami Konkursu.

25. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator.

26. Biorąc udział w Konkursie uczestnicy Konkursu oświadczają, iż mają świadomość, że udział w Konkursie wiąże się z podaniem przez nich danych osobowych, które będą przetwarzane jedynie w celu realizacji Konkursu, w tym wysyłki nagród.

27. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora.

28. Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji.

29. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z niniejszym Regulaminem, służy każdemu uczestnikowi Konkursu w ciągu 7 dni od daty zakończenia Konkursu.

30. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji INTERIA.PL. os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez INTERIA.PL w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika składającego reklamację.

31. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

32. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników.

33. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

34. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację

35. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę lub firmę kurierską przesyłek nagród.

36. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do ich producentów.

INTERIA.PL

Reklama

Dowiedz się więcej na temat: Kraków | muzyka | konkursy | organizator | mowa | nagroda | uczestnik | regulamin | nagrody

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje