Reklama

REGULAMIN KONKURSU "Moda na Coke'a"

I. Postanowienia ogólne

Reklama

1. Organizatorem konkursu "Moda na Coke'a" (dalej: "Konkurs") jest INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie, os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000002117 (dalej "Organizator").

2. Konkurs trwa od godziny 00:00:01 dnia 12.08.2009 do godziny 23:59:59 dnia 16.08.2009 r.

3. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej http://muzyka.interia.pl/pop/news/coke-jak-sie-ubrac,1350996,50

4. Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

5. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie osób które zgłoszą najciekawsze Zdjęcia.

II. Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin.

2. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie, jednakże wyłącznie takie, które ukończyły 13 lat biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

3. Wypełniając formularz rejestracyjny Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin.

4. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora Konkursu oraz na stronie internetowej http://muzyka.interia.pl/wiadomosci_dnia/news/regulamin-konkursu-moda-na-cokea,1350995

III. Zasady Konkursu

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

a) wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie http://muzyka.interia.pl/pop/news/coke-jak-sie-ubrac,1350996,50

b) zamieszczenie na stronie http://muzyka.interia.pl/pop/news/coke-jak-sie-ubrac,1350996,50 zdjęcia ukazującego styl ubierania się jaki powinien reprezentować uczestnik festiwalu - Coke Live Music Festiwal (dalej: Zdjęcie)

2. Nadesłane przez Uczestnika Zdjęcie musi spełniać następujące wymagania:

" Maksymalny rozmiar - do 2 MB oraz minimum 120x120 pikseli

" Dopuszczalny format - JPG,JPG, gif, png lub bmp

3. W ramach Konkursu Uczestnik może zamieścić maksymalnie 1 (jedno) Zdjęcie .

4. Zamieszczając Zdjęcie na stronie konkursowej uczestnik Konkursu oświadcza, że:

a) jest jedynym autorem Zdjęcia lub posiada uprawnienie do korzystania ze Zdjęcia ( licencja) w zakresie niezbędnym dla uczestnictwa w konkursie,

b) Zdjęcie nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw osobistych, w tym prawa do wizerunku

c) nie zachodzą jakikolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń w związku z zamieszczeniem Zdjęcia.

d) wyraża zgodę na umieszczenie Zdjęcia w portalu www.interia.pl oraz jego nieodpłatne udostępnienie użytkownikom portalu www.interia.pl.

e) udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, nieograniczonej terytorialnie i nieodpłatnej licencji na czas nieokreślony na korzystanie przez Organizatora z Zdjęcia na następujących polach eksploatacji:

" zwielokrotnianie i utrwalanie, - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Zdjęć, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Zdjęcia, wprowadzania Zdjęć do pamięci komputera,

" wprowadzanie Zdjęć do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,

" w zakresie rozpowszechniania Zdjęć w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Zdjęć w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego.

5. Uczestnik zobowiązuje się w stosunku do Organizatora do nie wykonywania przez czas nieoznaczony autorskich praw osobistych przysługujących mu do zgłoszonego w konkursie Zdjęcia, co do których udzielił licencji na rzecz Organizatora na zasadach określonych powyżej.

6. Uczestnik wyraża zgodę na dokonanie przez Organizatora opracowania przesłanego Zdjęcia, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do zamieszczenia Zdjęcia na stronach portalu, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony charakter Zdjęcia.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia ze strony konkursowej zamieszczonego Zdjęcia w przypadku, gdy uzna, że mogą one naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne oraz prawa osób trzecich.

IV. Wybór Zwycięzców.

1. Wyłonienie zwycięzców Konkursu będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora Konkursu nie później niż 14 dni po zakończeniu Konkursu.

2. Zwycięzcami Konkursu zostaną 4 (słownie: cztery) osoby, których Zdjęcia zostały uznane za najlepsze przez Komisję Konkursową.

3. Wyłaniając zwycięzców Komisja Konkursowa kierować się będzie w szczególności pomysłowością Uczestników oraz poziomem merytorycznym i artystycznym nadesłanych Zdjęć.

IV. Nagrody

1. Fundatorem nagród jest Organizator.

2. Nagrodami w Konkursie są:

" 4 (słownie: cztery) bilety na festiwal - "Coke Live Music Festiwal".

3. O przyznaniu nagród zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni e-mailem wysłanym na adres podany przez nich w formularzu rejestracyjnym. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w rozdz. II pkt. 1, 2, rozdz. III pkt. 1,2,3,4. Komisja Konkursowa dokona dodatkowego wyboru, a nagroda przekazana zostanie osobie, wyłonionej przez Komisję Konkursową w dodatkowym wyborze.

4. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

5. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

6. Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi, stosowne oświadczenie na piśmie.

7. Nagrody będą do odbioru w siedzibie Organizatora - INTERIA.PL. os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków w dniach 18-19.08.2009 r. Zwycięzca jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagród.

8. W wypadku, gdy zwycięzcą zostanie osoba niepełnoletnia, nagroda wydana zostanie do rąk rodziców lub opiekunów.

9. Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do ich producentów.

11. Organizator nie pokrywa ani nie zwraca kosztów dojazdu zwycięzcy na miejsce Koncertu/miejsce odbioru nagród, jak również wszelkich innych wydatków związanych z realizacją prawa do nagrody.

V. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach niniejszego konkursu jest INTERIA.PL SA.

2. Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane będą jedynie w zakresie niezbędnym dla właściwej realizacji Konkursu, w tym w szczególności w celu przekazania nagród jego laureatom.

3. Uczestnicy wyrażają zgodę na zamieszczenie ich imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania w portalu www.interia.pl w przypadku, gdy zostaną oni zwycięzcami Konkursu.

4. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: INTERIA.PL. os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków. ]

5. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

VI. Reklamacje

1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi Konkursu w ciągu 7 dni od daty wyłonienia jego zwycięzców.

2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji Organizatora. - INTERIA.PL. os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika Konkursu, składającego reklamację.

VII. Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy niniejszego Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

a) stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach

b) niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów nieprzewidzianych przez Organizatora Konkursu, w tym do celów komercyjnych i politycznych

2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników.

INTERIA.PL

Reklama

Dowiedz się więcej na temat: Kraków | konkursy | festiwal | osobowe | dane osobowe | konkurs | uczestnik | organizator | nagrody | regulamin | moda | coke

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje