Reklama

Regulamin konkursu "Godskitchen SMS"

REGULAMIN "GODSKITCHEN SMS"

Reklama

Postanowienia ogólne

1. "GODSKITCHEN SMS", zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie os. Teatralne 9 a 31-946 Kraków, zwaną dalej INTERIA.PL.

2. Fundatorem nagród jest Agencja MSM EVENTS

3. Konkurs trwa od godziny 15:00:01 dnia 19 marca 2008 r. do godziny 14:00:00 dnia 20 marca 2008 r.. Konkurs prowadzony jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej .

4. Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.

5. Nagrodą w Konkursie jest :

a) 6 (słownie: sześć) pojedynczych zaproszeń na imprezę Godskitchen , która odbędzie się 5 kwietnia 2008 r. we wrocławskiej hali Stulecia.

b) 1 (słownie: jedno) podwójne zaproszenie VIP na imprezę Godskitchen , która odbędzie się 5 kwietnia 2008 r. we wrocławskiej hali Stulecia.

6. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników INTERIA.PL, współpracowników INTERIA.PL oraz MSM EVENTS, jak również członków ich rodzin. Konkurs przeznaczony jest dla użytkowników sieci Orange, Era i Plus GSM.

7. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

Zasady Konkursu

8. Aby wziąć udział w Konkursie należy w okresie od godziny 15:00:01 dnia 19 marca 2008 r. do godziny 14:00:00 dnia 20 marca 2008 pozostawić swoje zgłoszenie za pośrednictwem wiadomości SMS, o treści MUZYKA.BILET na numer 7152. Koszt SMS: 1 zł netto; (1,22 zł brutto).

9. Ważne są jedynie zgłoszenia pozostawione za pośrednictwem SMS, wysłane pod numer 7152 (koszt 1 zł/1,22 zł z VAT). Wiadomość SMS może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego. Wiadomości SMS wysłane w sposób, który nie pozwala zidentyfikować uczestnika jako abonenta numeru telefonu, z którego wysłano Wiadomość SMS, nie biorą udziału w Konkursie. Z jednego numeru telefonu może nastąpić zgłoszenie udziału do Konkursu tylko jednego uczestnika.

10. Po prawidłowym wysłaniu SMS -a i jego przyjęciu w Systemie, System odsyła do uczestnika potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

11. Nagrody otrzymają osoby, które wyślą SMS zgodnie z pkt. 8 i 9 regulaminu, a wysłany przez nich SMS zostanie odnotowany przez system jako:

1. Pierwszy otrzymany po godz. 16.00 w dniu 19 marca 2008 r., otrzyma nagrodę, o której mowa w pkt.4. lit.a,,

2. Pierwszy otrzymany po godz. 17.30 w dniu 19 marca 2008 r., otrzyma nagrodę, o której mowa w pkt.4. lit.a,,

3. Pierwszy otrzymany po godz. 12.00 w dniu 19 marca 2008 r., otrzyma nagrodę, o której mowa w pkt.4. lit.a,,

4. Pierwszy otrzymany po godz. 12.15 w dniu 19 marca 2008 r., otrzyma nagrodę, o której mowa w pkt.4. lit.a,,

5. Pierwszy otrzymany po godz. 07.30 w dniu 20 marca 2008 r., otrzyma nagrodę, o której mowa w pkt.4. lit.a, ,

6. Pierwszy otrzymany po godz. 08.15 w dniu 20 marca 2008 r., otrzyma nagrodę, o której mowa w pkt.4. lit.a, ,

7. Pierwszy otrzymany po godz. 08.30 w dniu 20marca 2008 r., otrzyma nagrodę, o której mowa w pkt.4. lit.a, ,

12. Wyłonienie zwycięzców nagrody w Konkursie odbędzie się 20 marca 2008 po godz. 15.00 według poniższych

a) Komputer zawierający listę zgłoszeń według kolejności ich wpływu wskaże 10 (słownie: dziesięć) będących kolejno 1 (pierwszym ) zgłoszeniem z listy w poszczególnych godzinach trwania konkursu według zasad wskazanych powyżej,

b. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej przez Organizatora telefonicznie (rozmowa telefoniczna lub komunikat SMS) na numer telefonu komórkowego, z którego dokonywane były połączenia z numerem konkursowym w terminie do godz. 16.00 dnia 20 marca 2008 r. Organizator wskaże zwycięzcy kontakt do MSM EVENTS (numer telefoniczny, unikalne hasło) oraz informacje o przedziale czasowym, w czasie którego powinien zadzwonić celem zrealizowania prawa do nagrody.

c. W przypadku, gdy Organizator nie będzie mógł z przyczyn od siebie niezależnych nawiązać połączenia telefonicznego w terminie, o którym mowa wyżej, braku potwierdzenia uczestnictwa w Konkursie w terminie, o którym mowa powyżej, Organizator podejmie próbę skontaktowania się z kolejną osobą spełniającą warunki otrzymania nagrody.

d. My Music po odebraniu połączenia telefonicznego od Zwycięzcy weryfikuje hasło oraz prosi o przekazania danych osobowych umożliwiających identyfikację uczestnika Konkursu (imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania). W przypadku nieotrzymania połączenia w podanym przez Organizatora przedziale czasowym, braku potwierdzenia uczestnictwa w Konkursie, nie podania otrzymanego od Organizatora hasła bądź podania hasła błędnego, odmowy wskazania danych osobowych lub podania danych niepełnych nagroda zostanie przekazana kolejnej osobie spełniającej warunki otrzymania nagrody.

13. Uczestnik ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody.

14. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

15. Zwycięzcy, którym zostały przyznane nagrody nie mogą przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Zwycięzcy nie mogą również przenieść własności biletów na osoby trzecie.

16. Uczestnik Konkursu, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając INTERIA.PL, działającemu w tym zakresie jako organizator, stosowne oświadczenie na piśmie.

17. MSM EVENTS zobowiązuje się do poinformowania laureatów konkursu o sposobie odbioru i realizacji nagrody.

18. INTERIA.PL zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany, dotyczące realizacji prawa do nagrody, które wyniknęły z przyczyn niezależnych lub po wskazaniu przez zwycięzcę Konkursu terminu realizacji nagrody.

19. INTERIA.PL ani MSM EVENTS nie ponoszą odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę lub firmę kurierską przesyłek wysyłanych w związku z prowadzeniem Konkursu.

20. INTERIA.PL ani MSM EVENTS nie ponoszą odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do producentów.

21. INTERIA.PL ani MSM EVENTS nie pokrywa żadnym kosztów związanych z dojazdem laureatów konkursu na miejsce przeprowadzania koncertu..

Postanowienia końcowe

22. Brak akceptacji dla regulaminu Konkursu, niespełnienie warunków określonych w Regulaminie powoduje automatyczną dyskwalifikację danego uczestnika Konkursu.

23. Biorąc udział w Konkursie uczestnicy oświadczają, iż mają świadomość, że udział w Konkursie wiąże się z podaniem przez uczestnika danych osobowych, jeżeli zostanie on Zwycięzcą Konkursu. Dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji Konkursu.

24. Prawo do nagrody głównej może być realizowane wyłącznie po uprzedniej zapłacie przez zwycięzcę zryczałtowanego podatku dochodowego, z tytułu uzyskania nagrody, w wysokości 10% wartości tej nagrody. Zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), zwycięzca zobowiązany jest do uiszczenia INTERIA.PL kwoty należnego podatku.

25. Uczestnicy niniejszego Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

a) stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach oferowanych przez Organizatora, a w szczególności zabrania się korzystania z komputera i z aplikacji komputerowych podłączonych do telefonu komórkowego.

b) niewykorzystywania usług dodanych do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez Operatora lub innych Organizatorów i twórców usług dodanych, w tym do celów komercyjnych i politycznych.

26. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu uczestnikowi Konkursu w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu.

27. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji INTERIA.PL. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez INTERIA.PL w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika Konkursu, składającego reklamację.

28. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

29. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników.

30. INTERIA.PL nie ma obowiązku weryfikacji danych wskazanych przez osobę biorąca w udział w Konkursie z danymi abonenta telefonu komórkowego, z którego zostało wykonane połączenie. INTERIA.PL nie będzie w szczególności sprawdzała danych wskazanych przez osobę w przesłanej wiadomości email na adres sms@firma.interia.pl. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości w powyższym zakresie.

31. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telefonicznych (w tym SMS -owych) określonych w niniejszym Regulaminie, jak również za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione.

32. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane siłą wyższą złocenia lub przerwy w działaniu aplikacji technicznej, przy pomocy , której przeprowadzany jest konkurs, w szczególności za opóźnienia w komunikacji spowodowane obciążeniami łącz telekomunikacyjnych.

33. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w zgłoszeniu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

34. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie INTERIA.PL oraz na stronie internetowej portalu www.interia.pl

INTERIA.PL

Reklama

Dowiedz się więcej na temat: Kraków | uczestnik | nagroda | konkursy | konkurs | organizator | mowa | regulamin | nagrody

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje