REGULAMIN "Konkurs - Metallica w Berlinie SMS"

Postanowienia ogólne

Reklama

1. Konkurs "Metallica w Berlinie", zwany dalej "Konkursem", organizowany jest przez INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie, os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków (dalej INTERIA.PL lub Organizator).

2. Fundatorem nagrody jest Universal Music Polska.

3. Konkurs trwa od godziny 00:00:01 dnia 10 września 2008 r. do godziny 14:00:00 dnia 10 września 2008 r. Konkurs prowadzony jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej .

4. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.

5. Nagrodą w Konkursie jest 1 (słownie: jedno) pojedyńcze zaproszenie na koncert zespołu Metallica w Berlinie, który odbędzie się 12 września 2008r. w Berlinie (Niemcy). Nagroda obejmuje przejazd w obie strony pociągiem do Berlina z Warszawy (wyjazd 12.09.2008r.), powrót z Berlina do Warszawy (13.09.2008r.), zaproszenie na koncert oraz nocleg (bez wyżywienia) w hotelu w Berlinie. Wartość nagrody 720 zł brutto.

6. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników INTERIA.PL, współpracowników INTERIA.PL oraz członków ich rodzin. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla użytkowników sieci Orange, Era, Play i Plus GSM.

7. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie.

Zasady Konkursu

8. Aby wziąć udział w Konkursie należy wysłać w okresie trwania Konkursu tj. od godziny 00:00:01 dnia 10 września 2008 r. do godziny 14:00:00 dnia 10 września 2008 r SMS -a o określonej treści zgodnie z następującym schematem, MUZYKA.ODPOWIEDZ (przykład MUZYKA.TAK) pod numer 7152. Koszt SMS: 1 zł netto; (1,22zł brutto).

9. Ważne są jedynie zgłoszenia pozostawione za pośrednictwem SMS, wysłane pod numer 7152 (koszt 1 zł/1,22 zł z VAT). Wiadomość SMS może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego. Wiadomości SMS wysłane w sposób, który nie pozwala zidentyfikować uczestnika jako abonenta numeru telefonu, z którego wysłano Wiadomość SMS, nie biorą udziału w Konkursie. Z jednego numeru telefonu może nastąpić zgłoszenie udziału do Konkursu tylko jednego uczestnika. Treść każdego SMS -a, wysłanego przez uczestników Konkursu nie może zawierać polskich znaków, tj.: ą, ę, ć, ł, ń, ó, ś, ż, ź, dź.

10. Po prawidłowym wysłaniu SMS -a i jego przyjęciu w Systemie, System odsyła do uczestnika potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

11. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy. Uczestnik, który ma zamiar wziąć ponowny udział w Konkursie, wysyła wiadomość SMS o treści określonej w pkt. 8..

12. Nagrodę otrzyma osoba, która wyśle SMS zgodnie z pkt. 8 i 9 regulaminu, a wysłany przez nią SMS zostanie odnotowany przez system jako:.

a) Pierwszy otrzymany po godz. 11.24 w dniu 10 września 2008r , otrzyma nagrodę określona w pkt.5 ,

13. Wyłonienie zwycięzcy będzie miało miejsce w siedzibie INTERIA.PL nie później niż następnego dnia po zakończeniu Konkursu.

14. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej przez Organizatora telefonicznie (rozmowa telefoniczna lub komunikat SMS) na numer telefonu komórkowego, z którego dokonywane były połączenia z numerem konkursowym w terminie do godz. 16.00 dnia 10 września 2008 r. Organizator wskaże zwycięzcy kontakt do Universal Music Polska (numer telefoniczny, unikalne hasło) oraz informacje o przedziale czasowym, w czasie którego powinien zadzwonić celem zrealizowania prawa do nagrody.

15. W przypadku, gdy Organizator nie będzie mógł z przyczyn od siebie niezależnych nawiązać połączenia telefonicznego w terminie, o którym mowa wyżej lub braku potwierdzenia uczestnictwa w Konkursie w terminie, o którym mowa powyżej, Organizator podejmie próbę skontaktowania się z kolejną osobą spełniającą warunki otrzymania nagrody.

16. Universal Music Polska po odebraniu połączenia telefonicznego od Zwycięzcy weryfikuje hasło oraz prosi o przekazania danych osobowych umożliwiających identyfikację uczestnika Konkursu (imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania). W przypadku nieotrzymania połączenia w podanym przez Organizatora przedziale czasowym, braku potwierdzenia uczestnictwa w Konkursie, nie podania otrzymanego od Organizatora hasła bądź podania hasła błędnego, odmowy wskazania danych osobowych, podania niepełnych danych lub niespełnienia przez uczestnika wymogu uzyskania pełnoletniości w dniu rozpoczęcia konkursu nagroda zostanie przekazana kolejnej osobie spełniającej warunki otrzymania nagrody. Szczegóły dotyczące realizacji nagrody zostaną przekazane laureatowi przez Universal Music Polska.

17. Uczestnik ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody.

18. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

19. Uczestnik Konkursu, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając INTERIA.PL, działającemu w tym zakresie jako organizator, stosowne oświadczenie na piśmie.

20. Zwycięzcy, którym zostały przyznane nagrody nie mogą przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

21. INTERIA.PL ani Universal Music Polska zastrzegają, że nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany, dotyczące realizacji prawa do nagrody, które wyniknęły z przyczyn niezależnych lub wystąpiły po wskazaniu przez zwycięzcę Konkursu terminu realizacji nagrody.

22. INTERIA.PL ani Universal Music Polska nie ponoszą odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę lub firmę kurierską przesyłek wysyłanych w związku z prowadzeniem Konkursu.

23. INTERIA.PL ani Universal Music Polska nie ponoszą odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do producentów.

24. INTERIA.PL ani Universal Music Polska nie pokrywają żadnych kosztów związanych z dojazdem laureatów na dworzec PKP w Warszawie, kosztów związanych z przemieszczaniem się po Berlinie, kosztów wyżywienia oraz innych kosztów jakie laureaci poniósł w związku z realizacją prawa do nagrody.

25. Organizator ani Universal Music Polska nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek okoliczności powstałe z przyczyn od niego niezależnych. W szczególności dotyczy to kwestii związanych z odwołaniami czy opóźnieniami pociągów. Wszelkie reklamacje z tego tytułu będą rozpatrywane przez biuro właściwego przewoznika.

26. Organizator ani Universal Music Polska nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualny brak wymaganych prawem dokumentów przez laureatów Konkursu, który może uniemożliwić wyjazd, jak również kwestie związane z ubezpieczeniem laureatów, zarówno majątkowe, osobowe, jak i kosztów leczenia.

Postanowienia końcowe

27. Brak akceptacji dla regulaminu Konkursu, niespełnienie warunków określonych w Regulaminie powoduje automatyczną dyskwalifikację danego uczestnika Konkursu.

28. Wysłanie przez Uczestnika wiadomości SMS, o której mowa w pkt.8, jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż wyraża on zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

29. Biorąc udział w Konkursie uczestnicy oświadczają, iż mają świadomość, że udział w Konkursie wiąże się z podaniem przez uczestnika danych osobowych, jeżeli zostanie on Zwycięzcą Konkursu. Dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji Konkursu.

30. Uczestnicy niniejszego Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

a) stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach oferowanych przez Organizatora, a w szczególności zabrania się korzystania z komputera i z aplikacji komputerowych podłączonych do telefonu komórkowego.

b) niewykorzystywania usług dodanych do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez Operatora lub innych Organizatorów i twórców usług dodanych, w tym do celów komercyjnych i politycznych.

31. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu uczestnikowi Sondażu w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu.

32. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji INTERIA.PL. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez INTERIA.PL w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika Konkursu, składającego reklamację.

33. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

34. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników.

35. INTERIA.PL nie ma obowiązku weryfikacji danych wskazanych przez osobę biorąca w udział w Sondażu z danymi abonenta telefonu komórkowego, z którego zostało wykonane połączenie. INTERIA.PL nie będzie w szczególności sprawdzała danych wskazanych przez osobę w przesłanej wiadomości email na adres sms@firma.interia.pl. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości w powyższym zakresie.

36. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telefonicznych (w tym SMS -owych) określonych w niniejszym Regulaminie, jak również za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione.

37. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane siłą wyższą złocenia lub przerwy w działaniu aplikacji technicznej, przy pomocy , której przeprowadzany jest Konkurs, w szczególności za opóźnienia w komunikacji spowodowane obciążeniami łącz telekomunikacyjnych.

38. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w zgłoszeniu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

39. INTERIA.PL wystawia dowody księgowe na nagrody sondażowe dotyczące nośników informacji na zasadach ogólnych zgodnie z obowiązującym prawem. Dowody księgowe są do odebrania w siedzibie INTERIA.PL w terminie 7 dni od daty publikacji wyników lub wyłonienia Laureatów Konkursu na stronach internetowych Konkursu.

40. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie INTERIA.PL oraz na stronie internetowej portalu www.interia.pl

Dowiedz się więcej na temat: Metalliki | Kraków | konkursy | mowa | nagroda | uczestnik | regulamin | organizator | Metallica | nagrody | konkurs

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje