Reklama

REGULAMIN " Coke Live Music Festival SMS "

§ 1

Reklama

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu "Coke Live Music Festival SMS" (dalej "Konkurs") jest INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000002117, NIP 677-21-18-727, o kapitale zakładowym w wysokości 5 075 823 zł (słownie: pięć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy złote i 00/100)(opłacony w całości) (dalej "Organizator").

2. Konkurs trwa od godziny 10:00:00 dnia 10 sierpnia 2010 r. do godziny 23:59:59 dnia 16 sierpnia 2010 r.

3. Konkurs prowadzony jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

5. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej http://www.muzyka.interia.pl

6. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie osób, które najszybciej udzielą poprawnej odpowiedzi na pytania konkursowe.

§ 2

Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników Organizatora, współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla użytkowników sieci Orange, Era, Plus GSM i Play.

2. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

3. Wysłanie przez uczestnika wiadomości SMS jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż wyraża on zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

4. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej portalu www.interia.pl

§ 3

Zasady Konkursu

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w okresie od godziny 10:00:00 dnia 10 sierpnia 2010 r. do godziny 23:59:59 dnia 15 sierpnia 2010 r. w raporcie specjalnym poświęconym festiwalowi COKE LIVE MUSIC FESTIVAL, zamieszczonym na stronie http://muzyka.interia.pl/raport/coke-live-2010 odnaleźć 3 ukryte cytaty. Zostaną one zamieszczone w ramach raportu kolejno 10.08.2010 po godzinie 10:00:00, 12.08.2010 po godzinie 10:00:00 oraz 14.08.2010 po godzinie 10:00:00. Każdy cytat będzie składał się z 3 fragmentów. Następnie należy wysłać wiadomość SMS - zgłoszenie pod numer 7152 zawierające przynajmniej jeden z 3 kompletnych cytatów. Treść wiadomości SMS musi być zgodna z następującym schematem: MUZYKA.COKE.treść cytatu". Jeden SMS może zawierać tylko jeden cytat. W rozgrywce o nagrody określone w § 4 pkt. 2 lit. a oraz § 4 pkt. 2 lit. b wezmą udział tylko osoby, które w podanym wyżej terminie prześlą wszystkie 3 (słownie: trzy) kompletne cytaty. W rozgrywce o nagrody określone w § 4 pkt. 2 lit. c wezmą udział osoby, które w podanym wyżej terminie prześlą 1 (słownie: jeden) lub 2 (słownie: dwa) kompletne cytaty.

2. Po otrzymaniu wiadomości SMS system odsyła do uczestnika potwierdzenie otrzymania wiadomości SMS.

3. W dniu 16 sierpnia 2010r. komputer prześle do wszystkich uczestników, którzy prawidłowo przesłali wiadomości SMS - zgłoszenia, wiadomość SMS, w której zawarte będzie pytanie. Zadaniem uczestnika jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi poprzez przesłanie wiadomości SMS na numer 7271, o treści TAK lub NIE. Koszt wysłania wiadomości na numer 7271 wynosi 2,00 zł netto (2,44 zł z VAT). Nagrodę o której mowa w § 4 pkt. 2 lit. a . otrzyma 2 uczestników, których SMS z prawidłową odpowiedzią zostanie odnotowany przez System jako pierwsze dwa, które wpłynęły po godzinie 12:12:00 w dniu 16 sierpnia 2010r. Nagrodę o której mowa w § 4 pkt. 2 lit. b . otrzyma 2 uczestników, których SMS z prawidłową odpowiedzią zostanie odnotowany przez System jako kolejny trzeci, czwarty, które wpłynęły po godzinie 12:12:00 w dniu 16 sierpnia 2010r.

4. Nagrodę o której mowa w § 4 pkt. 2 lit. c . otrzyma 4 uczestników, których SMS z prawidłową odpowiedzią zostanie odnotowany przez System jako pierwsze cztery, które wpłynęły po godzinie 12:12:00 w dniu 16 sierpnia 2010r.

5. Każdy uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy. Z jednego numeru telefonu może wysyłać wiadomości SMS tylko jeden uczestnik.

6. Wiadomość SMS może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego. Wiadomości SMS wysłane w sposób, który nie pozwolą zidentyfikować uczestnika jako abonenta numeru telefonu, z którego wysłano wiadomość SMS, nie biorą udziału w Konkursie.

7. Koszt wysłania każdej wiadomości SMS na numer 7271 wynosi 2 zł netto (2,44 zł brutto), koszt wysłania wiadomości SMS na numer 7152 wynosi 1 zł netto (1,22 zł brutto).

§ 4

Nagrody

1. Fundatorem nagrody, o której mowa w § 4 pkt. 2 lit. a jest Alter Alt Festival sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, organizator festiwalu COKE LIVE MUSIC FESTIVAL 2010. Fundatorem pozostałych nagród jest Organizator Konkursu.

2. Nagrodami w Konkursie są:

a) 2 (słownie: dwa) podwójne dwudniowe promocyjne wejściówki Super VIP gwarantujące wycieczkę po backstage'u; nocleg podczas trwania festiwalu COKE LIVE MUSIC FESTIVAL 2010l (dwie doby: 20/21 oraz 21/22.08.2010) w hotelu Novotel Kraków Bronowice (ul. Armii Krajowej 11, 30-150 Kraków) zarezerwowany na nazwisko laureata Konkursu; transport z hotelu na teren festiwalu COKE LIVE MUSIC FESTIVAL 2010 i z powrotem

b) 2 (słownie: dwa) podwójne dwudniowe promocyjne karnety na festiwal COKE LIVE MUSIC FESTIVAL 2010

c) 4 (słownie: cztery) pojedyncze dwudniowe promocyjne karnety na festiwal COKE LIVE MUSIC FESTIVAL 2010.

3. Laureatami Konkursu zostanie 8 (słownie: ośmiu) uczestników.

4. Uczestnik ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody, o których mowa powyżej.

5. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

6. Wyłonienie laureatów będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora nie później niż następnego dnia po zakończeniu Konkursu. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa powołana w tym celu przez Organizatora.

7. Laureat zostanie poinformowany o uzyskaniu prawa do nagrody telefonicznie pod numer telefonu komórkowego, z którego laureat wysłał wiadomość SMS.

8. Warunkiem uzyskania prawa do nagrody jest przesłanie mailem przez laureata danych, umożliwiających identyfikację laureata obejmujących: imię, nazwisko, adres zamieszkania na terytorium RP oraz numer telefonu komórkowego podany w temacie maila w terminie do 17 sierpnia 2010 r. godziny 23:59.59. Uczestnik przesyła swoje dane osobowe na adres wskazany w wiadomości SMS informującej o wygranej tj. na adres sms@firma.interia.pl.

9. W przypadku braku odpowiedzi na wiadomość SMS otrzymaną od Organizatora w terminie, o którym mowa powyżej, lub odmowy wskazania danych umożliwiających identyfikację uczestnika lub podania niepełnych danych, a także przypadku wybrania osoby, która jest już zwycięzcą, nagrody przepadają na rzecz Organizatora.

10. Laureat nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osoby trzecie. Laureat ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

11. Organizator Konkursu zobowiązuje się do przekazania nagród laureatom Konkursu najpóźniej do 18 sierpnia 2010 r..

12. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za wady lub uszkodzenia przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do producentów i organizatorów festiwalu COKE LIVE MUSIC FESTIVAL 2010.

13. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników jest Organizator.

14. Organizator Konkursu nie ponosi jakichkolwiek kosztów związanych z dojazdem laureata Konkursu na miejsce, w którym odbędzie się koncert.

15. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych jedynie w celu realizacji praw wynikających z przyznania nagród.

16. Wyniki Konkursu, w tym imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania laureatów Konkursu wraz z ewentualnymi odredakcyjnymi komentarzami mogą być publikowane przez Organizatora na stronach www.interia.pl.

17. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych laureat ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub żądania usunięcia. Po zakończeniu procesu przetwarzania danych osobowych laureatów dane te zostaną poddane procesowi anonimizacji.

§ 5

Reklamacje

1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia jego laureatów.

2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji INTERIA.PL. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika, składającego reklamację.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy niniejszego Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

a) stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach, w szczególności wiadomości SMS nie będą wysyłane z komputera lub z aplikacji komputerowych podłączonych do telefonu komórkowego.

b) niewykorzystywania usług dodanych do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez operatora, Organizatora lub twórców usług dodanych, w tym do celów komercyjnych i politycznych.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników.

3. Organizator nie ma obowiązku weryfikacji danych wskazanych przez osobę biorąca w udział w Konkursie z danymi abonenta telefonu komórkowego, z którego zostało wykonane połączenie.

4. Organizator zastrzega, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek nieprawidłowości w przesyłaniu wiadomości SMS (w szczególności, wysyłanie wiadomości SMS za pomocą aplikacji umożliwiających automatyczne ich wysyłanie), Organizator ma prawo anulować wiadomości SMS, które zostały przesłane w taki sposób i wykluczyć uczestnika z Konkursu.

5. Organizator zastrzega, a uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek nieprawidłowości w przesyłaniu wiadomości SMS (w szczególności, wysyłanie wiadomości SMS za pomocą aplikacji umożliwiających automatyczne ich wysyłanie), Organizator ma prawo anulować wiadomości SMS, które zostały przesłane w taki sposób i wykluczyć uczestnika z Konkursu.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telefonicznych (w tym SMS -owych) określonych w niniejszym Regulaminie, jak również za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione.

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje