Reklama

REGULAMIN KONKURSU "Life on Stage 2017 -GŁOSOWANIE"

I. Postanowienia ogólne

1.   Organizatorem konkursu "Life on Stage 2017 -GŁOSOWANIE" (dalej: "Konkurs") jest GRUPA INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Krakowie os. Teatralne 9a 31-946 Kraków wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000416593, NIP 5272644300 (dalej: "Organizator").

2.   Fundatorem nagród jest Fundacja Peace Festival z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000333185 (dalej: "Fundator").

Reklama

3.   Konkurs trwa od dnia 19 kwietnia 2017 roku  do 10 maja 2017 roku do godziny 23:59:59 i polega na głosowaniu uczestników Konkursu na wybrany zespół muzyczny zaprezentowany na stronie www.lifeonstage.interia.pl. Celem konkursu jest wybranie 7 zespołów/wykonawców, którzy otrzymają największą ilość głosów i zostaną zakwalifikowani do następnego etapu konkursu (etap 3), którego przedmiotem jest wyłonienie zespołu/wykonawcy, który otrzyma szansę zagrania na scenie głównej Life Festival Oświęcim w dniu 24 czerwca 2017 r. Zasady organizacji i uczestnictwa zespołów/wykonawców w konkursie, o którym mowa w zdaniu poprzednim określa odrębny regulamin udostępniany na stronie www.lifeonstage.interia.pl.

4.      Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej www.lifeonstage.interia.pl.

5.      Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dla użytkowników portalu Interia.

6.      Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www. lifeonstage.interia.pl.     

7.    Uczestnikiem Konkursu (dalej: "Uczestnik") może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora lub Fundatora oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu.

8.      W  Konkursu mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

9.   Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie spośród wszystkich zgłoszeń konkursowych 5 Uczestników, którzy otrzymają nagrodę I stopnia, o której mowa w rozdz. IV ust. 1 pkt 1, oraz 3 Uczestników, którzy otrzymają nagrodę II stopnia, o której mowa w rozdz. IV ust. 1 pkt 2.

10.      Dokonując zgłoszenia udziału w głosowaniu w Konkursie, Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia, wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) - Uczestnik powinien odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w głosowaniu w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

11.      Uczestnik, przesyłając odpowiedź na zadanie konkursowe, o którym mowa w rozdziale II ust. 2 wyraża niniejszym zgodę na zasady Konkursu i akceptuje niniejszy Regulamin.

II. Zasady Konkursu

1.    Konkurs (głosowanie) będzie przeprowadzony w okresie od 19 kwietnia do 10 maja 2017 roku.

2.      Zadaniem Uczestników będzie:

1)     dokonanie wyboru jednego zespołu/wykonawcy spośród 34 zaprezentowanych w ramach Konkursu. Opis zespołów muzycznych/wykonawców znajduje się na stronie www.lifeonstage.interia.pl

2)    udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe "Uzasadnij dlaczego wybrałeś ten zespół/wykonawcę" - odpowiedź ( dalej: "Materiał") powinna zawierać nie więcej niż 1000 znaków (wraz ze spacjami).

3.      Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

1)     dokonanie wyboru tylko jednego zespołu/wykonawcy,

2)     samodzielne stworzenie Materiału i przesłanie go przez Uczestnika poprzez formularz konkursowy, udostępniony na stronie www.lifeonstage.interia.pl,

3)     wskazanie w formularzu konkursowym danych osobowych Uczestnika, które są niezbędne do weryfikacji przez Organizatora, czy Uczestnik spełnia warunki udziału w Konkursie oraz do jego przeprowadzenia, w tym w postaci imienia i nazwiska, adresu mailowego, adresu zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

4)     zaakceptowanie Regulaminu Konkursu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu, poprzez odznaczenie odpowiednich pól  w formularzu konkursowym.

4.      Wysyłając Materiał, Uczestnik Konkursu oświadcza, że:

a)     posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do Materiału, oraz że tym samym wyraża zgodę na jego publikację w serwisie www. lifeonstage.interia.pl i celu jego udostępnienie użytkownikom serwisu,

b)     udziela nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej w czasie i terytorialnie licencji na korzystanie z Materiału przez Organizatora lub Fundatora na następujących polach eksploatacji:

A.    zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego materiału, wprowadzania materiału do pamięci komputera,

B.    wprowadzania materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,

C.   w zakresie rozpowszechniania materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego,

D.   udziela zgody na publikację swoich danych osobowych w postaci imienia lub/i nazwiska w przypadku publikacji jego Materiału (lub jego części) w serwisach prowadzonych przez Organizatora lub Fundatora.

5.      Organizator oświadcza, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, w przypadku wystąpienia roszczeń osoby trzeciej z tytułu naruszenia praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych poprzez publikację i emisję Materiału, Organizator zastrzega sobie prawo do bezzwłocznego usunięcia Materiału takiej osoby trzeciej oraz dyskwalifikacji Uczestnika.

6.      Organizator zastrzega także prawo do zdyskwalifikowania i niezamieszczania Materiału, w przypadku, gdy będzie on zawierał treści wulgarne, obraźliwe, obsceniczne lub w inny sposób naruszające prawa i dobre imię osób trzecich. Dyskwalifikacja dotyczyć będzie także Materiałów, których autorstwo na forum będzie można przypisać więcej niż jednemu Uczestnikowi.

7.      Uczestnik oświadcza, iż znana okoliczność, że z tytułu udostępnienia Materiału nie nabywa jakichkolwiek praw do ewentualnego wynagrodzenia.

8.      Każdy z Uczestników może wziąć udział w  Konkursu tylko jeden raz oddać jeden głos. W sytuacji zaobserwowania przez Organizatora, że są podejmowane przez Uczestników lub przez osoby trzecie działania mające na celu manipulację wynikami Konkursu, w szczególności poprzez używanie mechanizmów umożliwiających oddanie większej ilości głosów na jeden zespół/wykonawcę, Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji Uczestnika, który takich działań się dopuścił oraz do nieuwzględnienia oddanych w ten sposób głosów w trakcie kwalifikacji zespołów/wykonawców do następnego etapu konkursu, o którym mowa w rodz. I ust. 3 zdanie drugie..

9.      Niewykonanie któregokolwiek z warunków przedstawionych w ustępach powyżej powoduje automatyczną dyskwalifikację danego Uczestnika Konkursu.

III. Wybór zwycięzców Konkursu

1.    Zwycięzcy w Konkursie są wybierani wyłącznie spośród Uczestników.

2.    Wyboru zwycięzców dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

3.      Zadaniem Komisji Konkursowej będzie w szczególności:

a.      nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

b.      wyłonienie zwycięzców Konkursu,

c.      rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

4.      Zwycięzcami Konkursu zostanie 8 (osiem) Uczestników, których nadesłany Materiał uznany zostanie przez Organizatora za najciekawszy, mając na uwadze poziom merytoryczny, pomysłowość.

5.      Wyłonienie zwycięzców Konkursu będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora do dnia 15 maja 2017 roku.

6.   Informacje o osobach zwycięzców, tj. imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania opublikowane zostaną na stronie www.lifeonstage.interia.pl w dniu 15 maja 2017 r.

IV. Nagrody

1.    Nagrodami w Konkursie są:

1) nagrody I stopnia - 5 podwójnych wejściówek na płytę na koncert Scorpions, który odbędzie się 24 czerwca 2017 r. w ramach Life Festival Oświęcim,

2) nagrody II stopnia - 3 podwójne wejściówki na płytę na koncert Shaggy, który odbędzie się 23 czerwca 2017 r. w ramach Life Festival Oświęcim.

2.      Każdemu zwycięzcy przyznana zostanie jedna podwójna wejściówka, o których mowa w ust. 1. powyżej.

3.      O przyznaniu nagród zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni mailowo, na adres wskazany w formularzu konkursowym, w terminie do dnia 15 maja 2017 roku.

 

4.    W przypadku:

1)  braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą w terminie do 5 dni od rozstrzygnięcia Konkursu,

2)  zrzeczenia się nagrody przez zwycięzcę,

3)  niespełnienia postanowień Regulaminu,

4) nieodebrania przez zwycięzcę nagrody w terminie 14 dni od jej wysłania przez Organizatora, z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy,

- przyznana nagroda przepada na rzecz Organizatora, a zwycięzca, którego dotyczy którykolwiek z powyższych przypadków utraci prawo do otrzymania nagrody.

5.         Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

6.         Każdy Uczestnik ma prawo tylko do jednej nagrody.

7.         Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

8.         Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom Konkursu przez Organizatora Pocztą Polską lub pocztą kurierską na wskazane przez adresy w ciągu 10 dni od dnia 15 maja 2017 roku.

9.         Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagrody.

10.      Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

V. Dane osobowe

1.    Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator.

2.      Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich    poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Grupa INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k.,  os. Teatralne 9A, 31 - 946 Kraków.

3.      Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu konkursowym.

4.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

5.      Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane uczestników (poza zwycięzcami), którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji.

VI. Reklamacje

1.    Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 21 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu.

2.      Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres do korespondencji Organizatora - GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp.k., os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków.

3.      Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

VII. Postanowienia końcowe

1.    Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

2.    Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

3.    Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

4.    Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych.

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy