I. Postanowienia ogólne

1.   Organizatorem konkursu "Festiwal Suportów -GŁOSOWANIE" (dalej: "Konkurs") jest GRUPA INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Krakowie os. Teatralne 9a 31-946 Kraków wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000416593, NIP 5272644300,  (dalej: "Organizator").

2.   Konkurs trwa od dnia 19 maja 2016 roku  do 13 czerwca 2016 roku do godziny 23:59:59 i polega na głosowaniu uczestników Konkursu na wybrany zespół muzyczny, który zagra podczas Festiwalu Suportów w czasie Hej Festiwalu, który odbywa się w dniach 26.06 - 11.09 2016 na Gubałówce, w Zakopanym. Celem konkursu jest wybranie 16 zespołów finałowych, spośród 32 zgłoszonych zespołów. 

3.      Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej www.hejfest.interia.pl

4.      Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dla użytkowników portalu Interia.

5.      Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www. hejfest.interia.pl.     

6.    Uczestnikiem Konkursu (dalej: "Uczestnik") może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu.

7.      W  Konkursu mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

8.      Dokonując zgłoszenia udziału w głosowaniu w Konkursie, Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia, wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) - Uczestnik powinien odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w głosowaniu w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

9.      Uczestnik, przesyłając odpowiedź na zadanie konkursowe, o którym mowa w rozdziale IV ust. 2 wyraża niniejszym zgodę na zasady Konkursu i akceptuje niniejszy Regulamin.

II. Zasady Konkursu

1.    Konkurs (głosowanie) będzie przeprowadzony w okresie od 19 maja do 13 czerwca 2016 roku.

2.      Zadaniem Uczestników będzie:

1)     dokonanie wyboru jednego zespołu spośród 32 zgłoszonych do konkursu. Opis zespołów muzycznych znajduje się na stronie hejfest.interia.pl

2)    udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe "Czy lubisz oglądać koncerty supportów? Uzasadnij swoją odpowiedź" - odpowiedź ( dalej: "Materiał") powinna zawierać nie więcej niż 4000 znaków (wraz ze spacjami).

3.      Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

1)     dokonanie wyboru tylko jednego zespołu

2)     samodzielne stworzenie Materiału i przesłanie go przez Uczestnika poprzez formularz konkursowy, udostępniony na stronie www.hejfest.interia.pl,

3)     wskazanie w formularzu konkursowym danych osobowych Uczestnika, które są niezbędne do weryfikacji przez Organizatora, czy Uczestnik spełnia warunki udziału w Konkursie oraz do jego przeprowadzenia, w tym w postaci imienia i nazwiska, adresu mailowego, adresu zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4)     zaakceptowanie Regulaminu Konkursu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu, poprzez odznaczenie odpowiednich pól  w formularzu konkursowym.

4.      Wysyłając Materiał, Uczestnik Konkursu oświadcza, że:

a)     posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do Materiału, oraz że tym samym wyraża zgodę na jego publikację w serwisie www.hejfest.interia.pl i celu jego udostępnienie użytkownikom serwisu,

b)     udziela nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej w czasie i terytorialnie licencji na korzystanie z Materiału przez Organizatora na następujących polach eksploatacji:

A.    zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego materiału, wprowadzania materiału do pamięci komputera,

B.    wprowadzania materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,

C.   w zakresie rozpowszechniania materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego,

D.   udziela zgody na publikację swoich danych osobowych w postaci imienia lub/i nazwiska w przypadku publikacji jego Materiału (lub jego części) w serwisach prowadzonych przez Organizatora.

5.      Organizator oświadcza, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, w przypadku wystąpienia roszczeń osoby trzeciej z tytułu naruszenia praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych poprzez publikację i emisję Materiału, Organizator zastrzega sobie prawo do bezzwłocznego usunięcia Materiału takiej osoby trzeciej oraz dyskwalifikacji Uczestnika.

6.      Organizator zastrzega także prawo do zdyskwalifikowania i niezamieszczania Materiału, w przypadku, gdy będzie on zawierał treści wulgarne, obraźliwe, obsceniczne lub w inny sposób naruszający prawa i dobre imię osób trzecich. Dyskwalifikacja dotyczyć będzie także Materiałów, których autorstwo na forum będzie można przypisać więcej niż jednemu Uczestnikowi.

7.      Uczestnik oświadcza, iż znana okoliczność, że z tytułu udostępnienia Materiału nie nabywa jakichkolwiek praw do ewentualnego wynagrodzenia.

8.      Każdy z Uczestników może wziąć udział w  Konkursu tylko jeden raz oddając jeden głos. W sytuacji zaobserwowania przez Organizatora, że są podejmowane przez Uczestników lub przez osoby trzecie działania mające na celu manipulację wynikami Konkursu, w szczególności poprzez używanie mechanizmów umożliwiających oddanie większej ilości głosów na jeden zespół, Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji Uczestnika, który takich działań się dopuścił oraz do nieuwzględnienia oddanych w ten sposób głosów w trakcie rozstrzygania zwycięzców plebiscytu zespołów mających wziąć udział w Festiwalu Suportów.

9.      Niewykonanie któregokolwiek z warunków przedstawionych w ustępach powyżej powoduje automatyczną dyskwalifikację danego Uczestnika Konkursu.

III. Wybór zwycięzców  Konkursu

1.    Zwycięzcy w Konkursie są wybierani wyłącznie spośród Uczestników.

2.    Wyboru zwycięzców dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

3.      Zadaniem Komisji będzie w szczególności:

a.      nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

b.      wyłonienie zwycięzcy Konkursu,

c.      rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

4.      Zwycięzcami Konkursu zostanie 15 (piętnaście) Uczestników, których nadesłany Materiał uznany zostanie przez Organizatora za najciekawszy, mając na uwadze poziom merytoryczny, pomysłowość.

5.      Wyłonienie zwycięzców Konkursu będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora do dnia 20 czerwca 2016 roku

IV. Nagrody

1.    Nagrodami w Konkursie będzie 16 (szesnaście) zestawów, w skład których wchodzi jedno podwójne zaproszenie na koncert (jedno zaproszenie na każdy koncert) w ramach HEJ FEST oraz płyta cd.

2.      Każdemu zwycięzcy przyznany zostanie jeden zestaw, o którym mowa w ust. 1. powyżej.

3.      O przyznaniu nagród zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni mailowo, na adres wskazany w formularzu konkursowym, w terminie do dnia 20 czerwca 2016 roku.

4.    W przypadku:

1)  braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą w terminie do 5 dni od rozstrzygnięcia Konkursu,

2)  zrzeczenia się nagrody przez zwycięzcę,

3)  niespełnienia postanowień Regulaminu,

przyznana nagroda przepada na rzecz Organizatora, a zwycięzca, którego dotyczy którykolwiek z powyższych przypadków utraci prawo do otrzymania nagrody.

5.         Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

6.         Każdy Uczestnik ma prawo tylko do jednej nagrody.

7.         Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

8.         Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom Konkursu przez Organizatora Pocztą Polską lub pocztą kurierską na wskazane przez adresy w ciągu 30 dni od dnia 20 czerwca 2016 roku.

9.         Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagrody.

10.      Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

V. Dane osobowe

1.    Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator.

2.      Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich    poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Grupa INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k.,  os. Teatralne 9A, 31 - 946 Kraków.

3.      Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu konkursowym.

4.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

5.      Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane uczestników (poza zwycięzcami), którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji.

VI. Reklamacje

1.    Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 21 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu.

2.      Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres do korespondencji Organizatora - GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp.k., os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków.

3.      Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację.

VII. Postanowienia końcowe

1.    Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

2.    Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

3.    Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 612 ze zm.).

4.    Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych.